سر در سر سودای تو خواهم کردن
در حجرهٔ دل جای تو خواهم کردن

برگیر ز رخ پرده که در عالم جان
دل غرق تماشای تو خواهم کردن


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴۶