در راه تو، دل واقعهٔ مشکل خواست
در راه تو پای تا بسر در گل خواست

وانگاه چو در بلای عشق تو فتاد
از تو ز برای دل بلای دل خواست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴۲