جانا ز غم عشق تو سرگردانم
من در طلب تو از میانِ جانم

گفتی که به ترک جان بگو تا برهی
چون تو به میان جان دری نتوانم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۹