عشقت ز ابد تا به ازل میبینم
یک سایهٔ او علم و عمل میبینم

هر اشکالی که در همه عالم هست
در نقطهٔ شین عشق حل میبینم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۱