کو هیچ رهی که پیش آن سدّی نیست
کو هیچ قبولی که درو ردّی نیست

در جلوهگریهای تو حیران شدهام
کاین جلوهگریهای ترا حدّی نیست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۹