گه جان مرا غرق ملاهی میدار
گه نفسم را به صد تباهی میدار

تو زان منی چنان که خواهی میکن
من زان توام چنان که خواهی میدار


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۷