در عشق تو جان قویم میباید
وز خلق تنی منزویم میباید

چون در ره من وجودِ من سدِّ من است
در راه تو تنهارویم میباید

گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۶