دیرست که سودای تو در سر دارم
وز عشق دلی خون شده در بر دارم

در راه تو یک مذهب و یک شیوه نیم
هر لحظه، به نو، مذهب دیگر دارم

گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۴