چندان که دلم سوی تو بشتابد باز
هر دم کاری دگر بر او تابد باز

من گم شدهام، تو گم نیی زانکه دلم
در هر چه نگه کند ترا یابد باز


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۳