گر ماه نه زیر میغ میداشتیی
بس سر که بر تو تیغ میداشتیی

در درد و دریغ جاودان ماندی دل
گر درد ز دل دریغ میداشتیی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۷