در هر چیزی که بود دل بستگیم
از جمله بریده گشت پیوستگیم

دیوانگی عشق تو از یک یک چیز
خو باز همی کند به آهستگیم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۷