گاهی به سخن قوت روانم بخشی
گاهی به سحر راز نهانم بخشی

گر دل ببری هزار دل باز دهی
ور جان ببری هزار جانم بخشی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵