گاهی ببریدی و گهی پیوستی
گاهی بگشادی و گهی در بستی

چون در دو جهان نبود کس محرم تو
در بر همه بستی و خوشی بنشستی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶۱