چون وصل تو یک ذرّه نیفتاد به دست
جز باد چه دارد دل ناشاد به دست
ازوصل تو چون به دست جز بادی نیست
باخاک شدم بی سر و بن باد به دست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵۵