هم هر ساعت در ره تاریکتری
هم هر روزی به دیده باریکتری
هرگز چو به وصلش نرسد هیچ کسی
چندانکه روی به هیچ نزدیکتری


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۲