هان ای دل چونی به چه پشتی ما را
کار آوردی بدین درشتی ما را

ما از غم تو فارغ و تو در غم او
از بس که بسوختی بکشتی ما را


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۲