تشنه بکشد مرا و آبم ندهد
مخمور خودم کند شرابم ندهد

چندانکه بگویمش یکی ننیوشد
چندانکه بخوانمش جوابم ندهد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۰