چندان که ترا حجاب میخواهد بود
از جانب تو عتاب میخواهد بود
چون پای تو در رکاب میخواهد بود
سودای تو در حساب میخواهد بود


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶۷