0
حاشیه

در عشق تو از بس که جنون آرم من
از آتش و سنگ، جوی خون آرم من

گر یک سنگی است در همه عالم و بس
زان سنگ به همّتت برون آرم من

گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۲