چون دل غم تو به جان توانست کشید
خوش خوش ز همه جهان توانست برید

در راه تو آب روی بفروخت همه
تا آتش مهر تو توانست خرید

گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۱