جان رسته ازین قالب صد لون به است
دل جسته ازین نفس چو فرعون به است

جز آتش تو هیچ نمیباید تیز
انس تو یکی ذرّه ز دو کون به است


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۰