خورشید رخ تو در نظر خواهم داشت
چون ذرّه دلم زیر و زبر خواهم داشت
تا من هوس روی تو دارم از دل
خورشید میان ذرّه در خواهم داشت


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۸