گفتم که اگرچه هست کارم بنظام
از ترس تو میطپم چو مرغی در دام
گفتا:‌ترسان به از خداوند غلام
چون میترسی مترس و میترس مدام


گوهر قبلی: شمارهٔ ۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۹