تا زلف تو چون کمند میبینم من
افتاده دلم به بند میبینم من
هرگز نرسد دست به فتراک توام
فتراک تو بس بلند میبینم من


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴۵