چون دیده سپید شد نظر چند کنیم
چون راه سیه گشت سفر چند کنیم
زانجا که نشان نیست نشان چند دهیم
وان را که خبر نیست خبر چند کنیم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۰