چون چشم به یارِ سیم تن میافتد
خون در دل و چشم ممتحن میافتد

چون چشم نگه نداشتم خون شد دل
هر خون که فتد ز چشم من میافتد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۷