ای عشق توأم در تک و تاب افکنده
سودای توأم بی خور و خواب افکنده
بی روی تودر مردمک دیدهٔ من
خون ریزش را سپر بر آب افکنده


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۲