ماهی که چو مهر عالم آرای افتاد
تا هر کس را به مهر او رای افتاد

دی میشد و میکشید موی اندر پای
و امروز چو موی گشت و از پای افتاد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۷