دردا که گلم میان گلزار بریخت
وز باد اجل بزاری زار بریخت

این درد دلم با که بگویم که بهار
بشکفت گل و گل من از بار بریخت

گوهر قبلی: شمارهٔ ۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶