پیمانهٔ خاک گشت آن چشمهٔ نوش
وان چشمهٔ خورشید باستاد زجوش

مانندهٔ مرغ نیم بسمل بدریغ
لختی بطپید و عاقبت گشت خموش


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵