هر کوزه که بیخود به دهان باز نهم
گوید بشنو تا خبری باز دهم

من همچو تو بودهام درین کوی ولی
نه نیست همی گردم ونه باز رهم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۹