دی خاک همی نمود با من تندی
میگفت که زیر قدمم افکندی

من همچو تو بودهام، تو خوش بیخبری
زودا که تو نیز این کمر بربندی

گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۸