پیش از من و تو پیر و جوانی بودست
اندوهگنی و شادمانی بودست

جرعه مفکن بر دهن خاک که خاک
خاک دهنی چو نقل دانی بودست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۷