جان رفت و ندید محرمی در همه عمر
دل خست و نیافت مرهمی در همه عمر

بِلْ تا بسر آید دم بیفایده زانک
دلشاد نبودهام دمی در همه عمر


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۰