در هر دو جهان یک تنهای میجویم
آزاد ز رخت و بنهای میجویم

در حبس جهان بماندهام سرگردان
بر بوی خلاص، رخنهای میجویم

گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۹