تا کی باشم گرد جهان در تک و تاز
سیر آمدم از جهان و از آز و نیاز

مرگی که مرا رهاند از عمر دراز
حقا که به آرزوش میجویم باز


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۸