چون مرگ در افکند به غرقاب ترا
با خاک برد با دل پرتاب ترا
چون گور ز پیش داری ومرگ از پس
چون میآید درین میان خواب ترا


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴