در عشق دلی خراب چتواند کرد
بیخویشتنی صواب چتواند کرد
انصاف بده که ذرهای سایهٔ محض
در پرتو آفتاب چتواند کرد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۴