گر خاصه نیی تو، عام میباید بود
ور پخته نیی تو، خام میباید بود
در کفر نیی تمام و در ایمان هم
در هرچه دری، تمام میباید بود


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۲