بنشستهای و بسی سفر داری تو
هر ذرّه که هست ره گذر داری تو
صد قافله در هر نفسی میگذرد
ای بیخبر آخر چه خبر داری تو


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۹