تا کی هنر خویش پدیدار کنی
بنشینی و پوستین اغیار کنی
چون در قدمی هزار انکار کنی
تنها بنشین که سود بسیار کنی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵