هر دل که به نفس ره به آگاهی برد
به زانکه رهی ز ماه تا ماهی برد
زودا که به سرچشمهٔ حیوان برسی
گر در ظلمات نفس، ره خواهی برد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۵