نفسی دارم که هر نفس مِه گردد
گفتم که ریاضت دهمش بِهْ گردد

چندان که به جهد لاغرش گردانم
از یک سخن دروغ فربه گردد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۱