دل شیوهٔ عشق یک نفس باز نیافت
دل خون شد و راه این هوس باز نیافت

سرگشتهٔ عشق شد که در عالم عشق
سررشتهٔ عشق هیچ کس باز نیافت


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۱