این دل که بسوخت روز و شب در تک و تاز
میجوشد و میجوید و میگوید راز

چندان که بدین پرده فرو داد آواز
دردا که کسش جواب مینَدْهَد باز


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۰