از پردهٔ خود برون شدن عین خطاست
زیرا که برون پرده گردی کم و کاست
در پردهٔ کژ چند دوی از چپ و راست
در پردهٔ دل نشین که راهت آنجاست


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۹