پنهان گهریست در پسِ پردهٔ راز
وندر طلبش خلق جهان در تک و تاز
با هر دو جهان زیر و زبر میآیی
با خویشتن آی تا گهر یابی باز


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۸