گر نفس تو بسملی شود تا دانی
سر تا پایت دلی شود تا دانی

یک یک عضوت چو جوهری پوشیدهست
گردل نکنی گِلی شود تا دانی

گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۵