هر دیده که راه بینشانی نشناخت
در پرده بماند و زندگانی نشناخت

هر چند که جاوید بقائیش دهند
میدان که بقاءِ جاودانی نشناخت


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۴