بر جان و تنِ بیش بها میگریم
بر فرقتِ این دو آشنا میگریم

ای جان و تنِ به یکدگر یافته انس
بر روز جدائی شما میگریم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۱